What is a global education and why is so important?

27/06/2019

Polish below

You have a phone made in China, you eat Japanese sushi for dinner. The tomatoes for your supposedly Polish ketchup came from Spain. A farmer in Ghana wears a T-shirt from a famous chain sewn in Bangladesh. In Thailand, you sip coffee with an American logo. Globalization, thanks to which access to products and technology has become easier than ever before, also has negative consequences.

The increase in poverty, the exploitation of the weak, the growing gap between developed and developing countries, forced migrations – to name just a few. The unrestrained activity of international corporations and the decisions of politicians, whose main goal is to get richer and increase consumption, fuel racism, xenophobia and conflicts. Above all, they depreciate the importance of social good and strengthen social inequalities.

Our world has shrunk. Thousands of kilometers are not an obstacle today in the distribution and transport of goods, transferring information, traveling. It may seem to you that you have no influence on the fact that the inhabitants of Africa are migrating or that in Asia you work for a dollar a day. Realizing that this is not true is one of the key elements of global education.

Global education is building awareness about global interdependencies, talking about how our consumer and political decisions contribute to the equitable development of all people in the world.

It also promotes intercultural dialogue and a sense of responsibility for the world. In other words, it is making people aware of how we are connected and how even our smallest, daily activities affect the lives of people in Bangladesh, India or Sudan.

Whether you are aware of it or not, every consumer choice contributes to what is happening in the world – when you buy clothes in chain stores, you support large corporations exploiting their employees in Asia. By eating red meat, you contribute to mass felling of trees, e.g. in South America, and thus, the destruction of the ecosystem and the displacement of local residents. There are many examples …

One of the goals of global education is to stimulate critical thinking and conscious reflection on one’s own lifestyle and everyday choices, which in the global context have positive or negative impact on the quality of life in other countries.

However, global education does not only concern consumer decisions, but also a certain civic attitude, sensitivity to problems and challenges faced by other countries – including these involving climate and mass migration. It also strives for social justice, clarifying the complexity of what causes armed conflict, encourages activism.

Why is global education important to me?

As a Polish teacher who works with foreigners on a daily basis, I don’t only teach them grammar, but also explain cultural complexities and often become their confidant. Foreigners are not as different from us as you think (or how some media would like you to think).

I dream about Poland being an open country, a country where every person fleeing from war would find his or her  home. A place where everyone who lost their family, work, or previous life would not have to hear that “they are about to leave” or that “refugees are flooding Europe”. I don’t want uninformed people to fuel fear and hate in our society.

Thanks to global education, we can live consciously and make choices not only based on our own preferences, but primarily with other people in mind. It helps us realize that Earth is our only home, which we should finally start taking care of.

This entry is the first in the Global Education series. I hope I got you interested in the topic 🙂

Masz telefon wyprodukowanych w Chinach, na obiad jesz japońskie sushi. Na twój – rzekomo polski – ketchup pomidory przyjechały z Hiszpanii. Rolnik w Ghanie nosi koszulkę ze znanej sieciówki uszytej w Bangladeszu. W Tajlandii popijasz kawę z amerykańskim logiem.

Globalizacja, dzięki której dostęp do produktów i technologii stał się łatwy jak nigdy wcześniej, niesie ze sobą także negatywne konsekwencje. Wzrost ubóstwa, wyzysk słabszych, rosnąca przepaść między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, przymusowe migracje – by wymienić tylko niektóre z nich.

Niepohamowana aktywność międzynarodowych korporacji i decyzje polityków, których głównym celem jest bogacenie się oraz wzrost konsumpcji, podsycają rasizm, ksenofobię i konflikty. Przede wszystkim zaś deprecjonują znaczenie dobra społecznego i umacniają nierówności społeczne.

Nasz świat się skurczył. Tysiące kilometrów nie są dzisiaj przeszkodą w dystrybucji i transporcie dóbr, przenoszeniu informacji, podróżowaniu. Może Ci się wydawać, że nie masz żadnego wpływu na to, że mieszkańcy Afryki migrują albo że w Azji pracuje się za dolara dziennie. Uświadamianie, że to nieprawda, jest jednym z kluczowych elementów edukacji globalnej.

Edukacja globalna to budowanie świadomości o globalnych współzależnościach, mówienie o tym, w jaki sposób nasze decyzje konsumenckie i polityczne przyczyniają się do sprawiedliwego rozwoju wszystkich ludzi na świecie.

To także propagowanie dialogu międzykulturowego, poczucia współodpowiedzialności za świat. Innymi słowy, to uzmysławianie ludziom, w jaki sposób jesteśmy powiązani i jak nasze nawet najmniejsze, codzienne działania, wpływają na życie mieszkańcami Bangladeszu, Indii czy Sudanu.

Czy jesteś tego świadomy, czy nie, każdy twój konsumencki wybór przyczynia się do tego, co się dzieje na świecie – kiedy kupujesz ubrania w sieciówkach, wspierasz wielkie korporacje wyzyskujące swoich pracowników w Azji. Jedząc czerwone mięso, przyczyniasz się do masowej wycinki drzew np. w Ameryce Południowej, a co za tym idzie, niszczenia ekosystemu i wysiedlania tamtejszych mieszkańców. Przykłady można mnożyć…

Jednym z celów edukacji globalnej jest pobudzenie do krytycznego myślenia i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach.

Edukacja globalna nie dotyczy jednak tylko decyzji konsumenckich, ale też pewnej postawy obywatelskiej, wrażliwości na problemy i wyzwania innych krajów – w tym klimatyczne czy migracyjne. Dąży do sprawiedliwości społecznej, wyjaśnienia złożoności przyczyn konfliktów zbrojnych, zachęca do aktywizmu.

Cele zrównoważonego rozwoju

http://www.un.org.pl/

Dlaczego edukacja globalna jest ważna dla mnie?

Jako nauczyciel języka polskiego pracujący na co dzień z obcokrajowcami nie tylko uczę ich gramatyki, ale tłumaczę kulturowe zawiłości i często staję się ich powiernikiem. Obcokrajowcy nie różnią się tak bardzo od nas, jak myślicie. Albo jak niektóre media chciałyby żebyście myśleli, że się różnią.

Marzę o tym, by Polska była otwartym krajem, krajem, w którym każda uciekająca przed wojną osoba znajdzie swój dom. By każdy, kto stracił rodzinę, pracę, swoje poprzednie życie, nie musiał wysłuchiwać, że „ma się wynosić” albo że „uchodźcy zalewają Europę”. Nie chcę, by niedoinformowani ludzie podsycali strach i siali nienawiść względem drugiego człowieka.

Dzięki edukacji globalnej możemy żyć świadomie i dokonywać wybory nie tylko w oparciu o własne preferencje, ale przede wszystkim z myślą o innych. Uświadomić sobie, że Ziemia jest naszym wspólnym, jedynym domem, o który w końcu powinniśmy rozsądnie zadbać.

Ten wpis jest pierwszym z serii Edukacji Globalnej. Mam nadzieję, że zainteresowałam Cię tym tematem 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, polecam:

  • Reportaż “Głód” Martín Caparrós (tutaj moja recenzja tej książki)
  • Film dokumentalny „Krew w twoim telefonie”
  • Fundacje:
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/
http://zagranica.org.pl/
www.zielonasiec.pl
http://globalnepoludnie.pl/index.php?lang=pl#
https://fed.org.pl/  https://fed.org.pl/kursy-e-learningowe/

_______________________________________________________

            Korzystałam z:

  • „Przewodnik po edukacji globalnej. Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki”; oprac. Global Education Week Network
  • „Zależności globalne. Scenariusze lekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
  • „Przewodnik po edukacji globalnej” Fundacja Partners Polska