A Polish native speaker is not always the best choice. How to choose a teacher?

06/09/2019

Szukając nauczyciela języka obcego wiele osób zwraca uwagę na to, czy jest native speakerem. Native speaker, czyli rodzimy użytkownik danego języka, ma wyższą stawkę godzinową i często uchodzi za lepszego nauczyciela niż ktoś, kto nim nie jest. Czy faktycznie lepiej mieć lekcje z kimś, kto jest Polakiem, ale nie jest nauczycielem, czy z kimś, kto pochodzi np. z Rosji, ale skończył studia polonistyczne?

Looking for a foreign language teacher, many people pay attention to whether he is a native speaker. A native speaker has a higher hourly rate and is often considered a better teacher than someone who is not. Is it better to have lessons with someone who is Polish but is not a teacher, or with someone who comes from, e.g. Russia, but has finished Polish studies?

Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno osoba polskojęzyczna, ale bez kwalifikacji, jak i nauczyciel języka polskiego, niebędący native speakerem, mogą się dobrze sprawdzić, jednakże w nieco innych sytuacjach. Idealnym rozwiązaniem jest oczywiście wybranie osoby, która jest native speakerem i posiada odpowiednie kwalifikacje do tego, aby uczyć. Jeśli jednak z jakiś przyczyn nie możemy sobie na to pozwolić – pomijając indywidualne preferencje i umiejętności – wiele zależy od tego, na jakim jesteśmy obecnie poziomie.

Unfortunately, this question has no explicit answer. Both a Polish-speaking but unqualified person and a Polish teacher who is not a native speaker can be good, however, in slightly different situations. The ideal solution is of course to choose a person who is a native speaker and has the appropriate qualifications to teach. However, if for some reason we can not afford it – apart from individual preferences and skills – a lot depends on our level.

Nauczyciel

Dla osoby, która dopiero zaczyna swoją przygodę z nauką języka polskiego, najlepszym wyborem będzie nauczyciel – niezależnie od tego, czy urodzony w Polsce, czy taki, który skończył studia polonistyczne (z zastrzeżeniem, że musi to być osoba z bardzo dobrą wymową). Języka polskiego nie sposób poprawnie się nauczyć bez – choćby elementarnej – znajomości gramatyki.

For a person who is just starting their adventure with learning Polish, the best choice will be a teacher – regardless of whether he was born in Poland or one who finished Polish studies (but, of course, it must be a person with very good pronunciation). Polish cannot be learned properly without even a basic knowledge of grammar.

Spójrzmy prawdzie w oczy: zdecydowana większość rodzimych użytkowników języka nie ma pojęcia o przypadkach, nie zna różnicy między przyimkiem a zaimkiem, nie wspominając już o rzeczownikach odczasownikowych czy imiesłowach. Nie ma w tym oczywiście niczego złego, nie przeszkadza to w posługiwaniu się językiem, jednak na początku naszej drogi z polskim tego typu określenia są bardzo ważne. Pomagają nam zrozumieć logikę danego języka i tworzyć prawidłowe struktury zdaniowe. Osobiście jeśli uczyłabym się jakiegoś języka i miałabym problem ze zrozumieniem gramatyki, odpowiedź „tak po prostu jest” nie byłaby dla mnie wystarczająca. Wykwalifikowany nauczyciel będzie świadomy wyjątków i „pułapek” czyhających na studenta – wie, czym jest rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy, wyjaśni nam także, dlaczego powiemy „dwa telefony” ale „dwa pociągi”. Co więcej, obcokrajowiec uczący się języka polskiego jest tych pułapek bardziej świadomy, bo na początku sam w nie wpadał.

Let’s face it: the vast majority of native speakers have no idea about cases, they don’t know the difference between a preposition and a pronoun, not to mention the verbal nouns or participles. Of course, there is nothing wrong with that, it does not stop you from using the language, but at the beginning of our path with Polish, this type of term is very important. They help us understand the logic of a language and create correct sentence structures. A qualified teacher will be aware of the exceptions and “pitfalls” lurking at the student – he knows what a masculine and non-masculine gender are, he will also explain why we will say “two telephones” but “two trains”. What’s more, a foreigner learning Polish is more aware of these traps, because at first, he fell into them.

Jakiś czas temu pisałam o tym, dlaczego native speaker to za mało.

[Zobacz: Dlaczego native speaker to za mało]

To, że ktoś zna jakiś język, nie jest równoznaczne z tym, że wie, jak go nauczyć. Stronię od radykalizmu w każdej kwestii, także językowej, dlatego nie uważam, że jedynym słusznym sposobem uczenia się jest ścisłe trzymanie się podręcznika. Mimo to, ucząc obcokrajowców od kilku lat, zauważyłam, że pewna struktura i kolejność wprowadzonych zagadnień gramatycznych, jest niezbędna w nauce. Wprowadzanie wołacza czy celownika przed biernikiem nie jest dobrym posunięciem. Brak zaplanowania i przemyślenia każdej lekcji może bardziej zaszkodzić niż pomóc – niejednokrotnie spotykałam studenta, który, ucząc się języka polskiego od znajomych czy ze słyszenia, nabrał złych nawyków językowych, które trudno było wykorzenić. W pewnym momencie wielu uczących się uświadamia sobie, że ma pewne zaległości i „dziury”, które uniemożliwiają im tworzenie poprawnych konstrukcji zdaniowych. Taka sytuacja nie miałaby miejsca (a przynajmniej nie powinna mieć!) w przypadku nauki z dobrym lektorem.”

A few months ago I wrote about   why a native speaker is not enough.

“The fact that someone knows a language is not synonymous with the fact that he knows how to teach. I’m rather not an advocate of radicalism in any matter, including language, so I do not think that there is only one right way to learn. Despite this, after teaching foreigners for several years, I noticed that a certain structure and order of the introduced grammatical rules is necessary. Entering a vocative or a dative before the accusative is not a good move. Lack of planning and rethinking each lesson can do more harm than help – I often met a student who learning Polish from friends or listening, got bad language habits that were difficult to eradicate. At some point, many learners realize that they have some backlogs and “holes” that stop them from stringing together correct sentences. While they are understood in everyday conversation, they may give a bad impression during the interview. That kind of situation would not take place (or at least it shouldn’t!) when you learn with a good teacher”.

Kiedy native speaker

W jakich sytuacjach przyda nam się pomoc native speakera, który nie jest nauczycielem? Taka osoba może się sprawdzić na najwyższych poziomach C1/C2, gdy zależy Ci głównie na ćwiczeniu mówienia i akcentu. Pomoże w przełamaniu bariery językowej i poprawi Twoje błędy, jednak nie wytłumaczy tak, jak nauczyciel, na czym ten błąd polega i z czego wynika. Minusem spotykania się z native speakerem może być brak struktury lekcji – często osoby bez przygotowania metodycznego nie mają pomysłu na lekcje. To, co się na nich dzieje, jest więc wymyślane spontanicznie i na bieżąco. Wiąże się to także z brakiem odpowiednich materiałów, niedostosowanych do poziomu języka i Twoich potrzeb.

In what situations could we have lessons with a native speaker who is not a teacher? Such a person could teach us at the highest levels – C1 / C2, when you mainly want to practice speaking and accent. It will help to break the language barrier and correct your mistakes, but it will not explain like a teacher what this error is and what it results from. The downside of meeting a native speaker may be the lack of a lesson structure – often people without methodical preparation do not have an idea for lessons. So what happens on them is invented spontaneously and on a regular basis. It is also connected with the lack of appropriate materials, not adapted to the language level and your needs.

Wykształcenie i osobowość

Oczywiście zdarzają się osoby, które nie są nauczycielami, a gramatykę mają w małym paluszku. Tak samo jak dyplom nie jest gwarancją tego, że lektor jest dobry. Jeżeli ktoś się nie przykłada, nie stara się urozmaicać lekcji i ma kiepską dykcję, to nawet 10 lat doświadczenia i doktorat nie mają znaczenia.

Reasumując: Zawsze wybieraj lektora z odpowiednimi kwalifikacjami i osobowością.

Of course, there are people who are not teachers, and they know grammar pretty well. Also, the diploma doesn’t guarantee that the teacher is good. If someone does not try to vary the lesson and make it as interesting as possible, then even 10 years of experience and a Ph.D. do not matter.

To sum up: Always choose a teacher with appropriate qualifications and personality.